VAT OP WIJN

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepassing van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en levering tussen u als koper en VAT OP WIJN, gevestigd te Driehuis.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Offertes, aanbiedingen, prijscouranten

Offertes, aanbiedingen en prijscouranten van VAT OP WIJN zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld, en gelden op basis van beschikbaarheid van de genoemde producten.

Indien een offerte geen acceptatietermijn vermeldt, vervalt zij na verloop van een maand.

Artikel 3: Totstandkoming van een overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand na bevestiging door VAT OP WIJN van de geplaatste order. Indien de order niet op andere wijze is bevestigd, geldt de factuur als orderbevestiging.

Artikel 4: Prijzen en kortingen

VAT OP WIJN heeft het recht om de overeengekomen prijzen te verhogen. VAT OP WIJN deelt de prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan koper mee. Koper heeft het recht de order te annuleren, mits dit schriftelijk geschiedt binnen acht dagen na kennisgeving van de prijswijziging.

Artikel 5: Betaling

Tenzij anders vermeld is, verstrijkt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. Betaling moet geschieden in de valuta waarin is gefactureerd.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien koper niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is hij van rechtswege in verzuim. De koper is alsdan rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is deze rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de koper een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper.

VAT OP WIJN heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de oudst verschuldigde hoofdsom(men) en de lopende rente.

Eventuele tegenvorderingen van koper of enige met koper verbonden onderneming op VAT OP WIJN, mogen niet met vorderingen van VAT OP WIJN worden verrekend.

Bij onverschuldigdheid van een deelpost van het factuurbedrag is koper gehouden om het verschuldigde gedeelte van het factuurbedrag voldoen.

VAT OP WIJN mag orders, die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering factureren.

Indien koper zich niet aan enige bepaling van deze voorwaarden houdt, worden daarmee alle vorderingen van VAT OP WIJN op koper direct opeisbaar zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist.

Koper moet op elk door VAT OP WIJN gewenst ogenblik nadere zekerheid stellen voor de correcte nakoming van zijn verplichtingen jegens VAT OP WIJN.

Artikel 6: Levering

Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering franco:

in Nederland:

–         voor consumenten bij een factuurbedrag van tenminste € 75,00 inclusief BTW per zending;

Voor franco leveringen geldt het navolgende:

–         het risico van de producten gaat over op het moment dat zij zijn geleverd aan koper;

–         de franco levering geschiedt op het door koper aangegeven afleveradres of tot zover als het door VAT OP WIJN gekozen vervoermiddel naar het uitsluitende oordeel van de bestuurder ervan kan komen;

–         indien koper de producten niet in ontvangst neemt wegens afwezigheid, danwel weigert de producten in ontvangst te nemen, dan komen alle daarmee verband houdende kosten voor rekening van koper. Het risico van de producten gaat desalniettemin op dat moment over op de koper;

–         levering gaat niet verder dan het plaatsen op het losperron of direct over de drempel van het overeengekomen afleveradres;

–         koper zal zonodig voor zijn rekening hulp bieden bij het lossen van de producten;

Alle overeengekomen levertijden zijn streeftijden en gelden niet als fatale termijn, tenzij zulks schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.

VAT OP WIJN mag producten in deelpartijen leveren.

Artikel 7: Garantie en Reclame

De door VAT OP WIJN te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Deze garantie geldt voor een periode van zes maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.

De koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen door koper, in het geval van consumentenkoop binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan VAT OP WIJN te worden gemeld. Voor koper, niet zijnde een consument, geldt voor zichtbare gebreken een klachttermijn van 10 dagen na levering. Voor niet zichtbare gebreken geldt een klachttermijn van 10 dagen na constatering ervan. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat VAT OP WIJN in staat is adequaat te reageren. De koper dient VAT OP WIJN in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

In afwijking van het vorengaande moet bij franco levering een zichtbare beschadiging aan of een zichtbare vermissing van de producten ontstaan tijdens het vervoer naar het overeengekomen afleveradres ten overstaan van de bestuurder van het vervoermiddel door of namens koper schriftelijk worden vastgesteld op het vervoersdocument. Koper moet meteen een afschrift daarvan aan VAT OP WIJN zenden.

Indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag door de koper en / of door derden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze, vervalt iedere aanspraak jegens VAT OP WIJN als gevolg van het geconstateerde gebrek.

Indien koper de producten heeft doorgeleverd, dan vervalt elk recht op reclame en/of schadevergoeding.

Reclames geven aan koper niet het recht zijn betalingsverplichting(en) op te schorten.

Indien VAT OP WIJN een klacht gegrond bevindt, zal VAT OP WIJN naar eigen keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken producten betalen, hetzij de betrokken producten gratis vervangen.

Met betrekking tot reclame wordt elke deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.

Retourzending van geleverde producten kan alleen franco geschieden voor risico van koper na de schriftelijke toestemming tot retourzending van VAT OP WIJN.

Indien VAT OP WIJN koper in verband hiermee crediteert, zal 15% procent op het netto factuurbedrag in mindering worden gebracht. Deze retourzending moet binnen vijf werkdagen na verkrijging van de toestemming franco aan het adres van de VAT OP WIJN gebeuren. Koper moet voor zorgvuldige verpakking en verzending zorgen.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van VAT OP WIJN daardoor gevallen, integraal voor rekening van de koper.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

Alle producten blijven na levering eigendom van VAT OP WIJN totdat koper aan al zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan jegens VAT OP WIJN uit hoofde van enige overeenkomst tussen koper en VAT OP WIJN dan wel de betaling van schadevergoeding wegens het niet nakomen van de vorenbedoelde overeenkomsten, inclusief rente, kosten en boete.

Koper mag zolang niet is voldaan aan al zijn verplichtingen de producten niet in eigendom aan derden overdragen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf, noch de producten tot meerdere zekerheid aan derden verpanden.

Koper moet VAT OP WIJN meteen mededeling doen van aanspraken of pogingen van derden om onder VAT OP WIJN haar eigendomsvoorbehoud vallende producten in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen.

Koper geeft aan VAT OP WIJN toestemming om te allen tijde de ruimte(n), waar zich de producten bevinden, te betreden om met een beroep op zijn eigendomsvoorbehoud de producten in zijn bezit te krijgen en mee te nemen.

Koper moet voor zijn rekening de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten naar behoren tegen normale bedrijfsrisico’s verzekeren.

Artikel 9: Overmacht/onvoorziene gebeurtenissen en andere omstandigheden

VAT OP WIJN mag de levering van de producten zonder tot enige schadevergoeding jegens koper gehouden te zijn uitstellen in geval van overmacht, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) wordt verstaan werknemersacties van welke aard ook, (weg) blokkades, tekortschieten van door VAT OP WIJN ingeschakelde derden, plotselinge bedrijfsstoornissen, plotseling excessieve ziekte van personeel, niet-tijdige of ondeugdelijke levering van grond- en hulpstoffen, eindproducten en verpakkingsmaterialen, overheidsvoorschriften, weigering of uitblijven van invoervergunning of andere noodzakelijke toestemming van overheidswege, bemoeilijking van importen of exporten door overheden of derden, brand, extreme weersomstandigheden (zoals vorst, extreme regenval, storm), overstroming of anderszins onvoorziene gebeurtenissen en omstandigheden het VAT OP WIJN onmogelijk maken om zonder bijkomende voorzieningen of inspanningen lopende orders op tijd uit te voeren.

Partijen mogen bij voortduring van de overmachtsituatie de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tussenkomst van de rechter en zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding.

VAT OP WIJN zal met betrekking tot het organiseren van cursussen en proeverijen, indien deze door onvoorziene omstandigheden/ overmacht geen doorgang kunnen vinden, inmiddels betaalde factuurbedragen aan de betrokkenen restitueren.

Artikel 10: Aansprakelijkheid van VAT OP WIJN

De aansprakelijkheid van VAT OP WIJN is uitdrukkelijk beperkt tot de factuurwaarde van de order, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

VAT OP WIJN is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade daaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens koper of welke andere schade dan ook. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

Koper vrijwaart VAT OP WIJN ter zake van alle aanspraken van derden verband houdende met door VAT OP WIJN aan koper geleverde producten.

Indien sprake is van schade als gevolg van een gebrek in het product als bedoeld in de artikelen 6:185 BW e.v. zal VAT OP WIJN de benodigde gegevens van de producent van het product aan koper verstrekken. Koper is gehouden zijn vordering in te stellen bij de producent tenzij VAT OP WIJN als producent moet worden aangemerkt op basis van artikel 6:187 BW.

Artikel 11: Verjaringstermijnen

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens VAT OP WIJN en de door VAT OP WIJN bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden één jaar. De termijn van één jaar is in het geval van consumentenkoop niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de koper VAT OP WIJN van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 12: Wijze van verhandeling

Koper mag de producten uitsluitend in originele, van VAT OP WIJN afkomstige, verpakking in onveranderde en ongeschonden staat verhandelen.

Bij elke overtreding van de in dit artikel genoemde verplichtingen verbeurt koper ten gunste van VAT OP WIJN een direct opeisbare boete bij wijze van voorschot op de schade van VAT OP WIJN van € 5.000,00. Met het oog daarop behoeft VAT OP WIJN koper niet in gebreke te stellen. Naast deze boete heeft VAT OP WIJN recht op schadevergoeding en mag hij de overeenkomst(en) met koper met onmiddellijke ingang ontbinden.

Artikel 13: Publiciteits-  en promotiemateriaal

Eventueel publiciteits- en promotiemateriaal, dat VAT OP WIJN al dan niet gratis aan koper ter ondersteuning van de verkoop van de producten of van toekomstige producten ter beschikking stelt, blijft te allen tijde het eigendom van VAT OP WIJN.

Koper moet dit op het eerste verzoek van VAT OP WIJN franco en voor kopers risico aan VAT OP WIJN kantooradres terugzenden in ongeschonden en onveranderde staat.

Artikel 14: Overeenkomsten op afstand

Als de overeenkomst tussen koper en VAT OP WIJN valt aan te merken als een overeenkomst op afstand, heeft de koper gedurende zeven werkdagen na ontvangst van de wijn het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Teneinde de overeenkomst te ontbinden dient koper hiervan binnen voornoemde termijn melding te maken bij VAT OP WIJN, op telefoonnummer 085 080 6426.

In het geval de bestelling met behulp van e-mail is geplaatst, mag koper de ontbinding binnen de termijn van zeven werkdagen ook melden op e-mail adres verkoop@vatopwijn.nl.

De koper dient de ontvangen producten uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontbinding terug te hebben gezonden naar de Valeriuslaan 9, 1985 ET in Driehuis.

Om als koper te kunnen bewijzen dat de geleverde producten tijdig – uiterlijk vijf werkdagen na de ontbinding – zijn teruggestuurd, dient koper ervoor te zorgen dat hij in het bezit is van een bewijs van ter postbezorging.

Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van koper. Ingeval van terugzenden dienen de producten in dezelfde staat als waarin zij zijn is afgeleverd, namelijk ongebruikt en onbeschadigd, in de originele en complete verpakking en verpakkingsmaterialen, inclusief de originele pakbon, geretourneerd te worden.

Artikel 15: Nietigheid, vernietigbaarheid

De nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van één of meer van de bepalingen van de overeenkomst(en) tussen VAT OP WIJN en koper of van deze voorwaarden leidt niet tot de nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van de overeenkomst(en) tussen VAT OP WIJN en koper of deze voorwaarden in hun geheel.

Artikel 16: Offline / fysieke proeverijen en cursusdagen

1. VAT OP WIJN is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de data of locatie van een offline proeverij of cursusdag. Bij wijzigingen heeft klant het recht te annuleren. Ook heeft klant het recht om zich kosteloos in te schrijven voor uitvoering op een andere datum.
2. Wanneer de offline werkzaamheden niet plaats kunnen vinden door omstandigheden waar VAT OP WIJN geen invloed op heeft, kan zij de werkzaamheden online uitvoeren. Dit geeft klant geen recht op restitutie, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 17: Wijziging en annulering event / cursus

1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft VAT OP WIJN de mogelijkheid een event te onderbreken of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Indien mogelijk zal vervanging worden geregeld of zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen. Indien er geen passende oplossing wordt gevonden heeft klant het recht de overeenkomst te ontbinden en zal het reeds betaalde bedrag binnen 14 kalenderdagen worden terugbetaald.
2. VAT OP WIJN is gerechtigd een event te annuleren indien het minimumaantal deelnemers niet wordt behaald. VAT OP WIJN maakt dit tijdig kenbaar aan klant en het reeds betaalde bedrag zal worden teruggestort.
3. Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een event of cursus gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
Bij annulering tot 21 kalenderdagen voor de uitvoering is 25% van het bedrag verschuldigd. Bij annulering tot 14 kalenderdagen voor de uitvoering is 50% van het bedrag verschuldigd. Bij annulering tot 7 kalenderdagen voor de uitvoering is 75% van het bedrag verschuldigd.
4. Voor open evenementen geldt dat klant tot 7 kalenderdagen voorafgaand aan het evenement kosteloos kan annuleren. Bij annulering binnen 7 kalenderdagen worden de gemaakte kosten niet gerestitueerd. Klant komt in een dergelijk geval wel de mogelijkheid toe het aankoopbewijs door te verkopen, zolang de nieuwe klant aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en het aankoopbewijs niet voor een hogere prijs wordt doorverkocht dan de aanschafprijs.
5. Wanneer een meerdaagse cursus al is aangevangen, is klant het gehele cursus-bedrag verschuldigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
6. Een gemiste cursusdag kan niet worden ingehaald, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen

Tenzij VAT OP WIJN ervoor kiest de koper te dagvaarden voor diens woonplaats is uitsluitend de rechter te Haarlem bevoegd. Op deze voorwaarden en op de overeenkomst(en), waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 19: Gerechtelijke en andere kosten

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die VAT OP WIJN redelijkerwijs moet maken ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, komen voor rekening van koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien VAT OP WIJN echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de koper worden verhaald. De koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.